biuro@bentur.pl

Informacje ogólne

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku osób niepełnosprawnych. Mają na celu poprawę sprawności fizycznej, kondycji psychofizycznej, oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, także przez udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

W cenę turnusy rehabilitacyjnego wliczone są:

 • Zakwaterowanie; długość turnusu 14 dni,
 • Wyżywienie 3 x dziennie,
 • Zabiegi (ilość i rodzaj określa Ośrodek),
 • Program kulturalno-rozrywkowy,
 • Opieka medyczna,
 • Opieka kierownika turnusów.

Cena turnusu rehabilitacyjnego nie zawiera:

 • opłaty klimatycznej,
 • podatku VAT – w przypadku osób pełnopłatnych, które na turnus rehabilitacyjny nie zabiorą odpowiednich dokumentów lekarskich.

Na turnus rehabilitacyjny należy zabrać:

 • Informacja o stanie zdrowia;
 • Wniosek lekarza o skierowanie lekarza na turnus rehabilitacyjny;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – o ile uczestnik takie posiada;

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, u których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej,

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego PCPR/MOPS. Osoby bezdomne oraz pozostające pod stałą opieką składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

Kolejność postępowania w ubieganiu się o dofinansowanie:

 1. W odpowiednim CPR należy pobrać i złożyć „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” oraz „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Centrum Pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie.
 5. Centrum Pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 6. Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez Centrum Pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).

Wnioski do pobrania: