Wydrukuj ofertę
czwartek, 31 styczeń 2013 08:36

Informacje dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych

Napisane przez 
Oceń ten ofertę
(0 głosów)

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku osób niepełnosprawnych. Mają na celu poprawę sprawności fizycznej, kondycji psychofizycznej, oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, także przez udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

W cenę turnusy rehabilitacyjnego wliczone są:
-
Zakwaterowanie; długość turnusu 14 dni,

- Wyżywienie 3 x dziennie,
- Zabiegi (ilość i rodzaj określa Ośrodek),
- Program kulturalno – rozrywkowy,
- Opieka medyczna,
- Opieka kierownika turnusów,

Cena turnusu rehabilitacyjnego nie zawiera:
- opłaty klimatycznej,                                                                                                                                                                         - podatku VAT - w przypadku osób pełnopłatnych, które na turnus rehabilitacyjny nie zabiorą odpowiednich dokumentów lekarskich.

Na turnus rehabilitacyjny należy zabrać:
- Informacja o stanie zdrowia;
- Wniosek lekarza o skierowanie lekarza na turnus rehabilitacyjny;
- Orzeczenie o niepełnosprawności - o ile uczestnik takie posiada;

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, u których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
- o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
- niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
- turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej,

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego PCPR/MOPS. Osoby bezdomne oraz pozostające pod stałą opieką składają wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.
 
Kolejność postępowania w ubieganiu się o dofinansowanie:

* W odpowiednim CPR należy pobrać i złożyć "Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny". Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

* Centrum Pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

* Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

* Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy o wybranym turnusie.

*Centrum Pomocy w terminie 7 dni sprawdza zgodność wybranego turnusu z wymogami formalnymi i w razie uchybień informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

*Warunkiem przekazania dofinansowania jest otrzymanie przez Centrum Pomocy oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu (decydująca jest data wpływu oświadczenia do centrum pomocy).

Wnioski do pobrania:
- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
- wniosek lekarza o skierowania na turnus
- informacja o stanie zdrowia
- informacja o wyborze turnusu

Czytany 10500 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 marzec 2013 12:52
redaktor

Najnowsze od redaktor